Letecké služby Hradec Králové a.s.
 

O nás - Letecké služby Hradec Králové a.s.

Společnost Letecké služby Hradec Králové a.s., se sídlem Piletická 151, 500 03 Hradec Králové - Rusek, IČ 27520668 byla založena        14. srpna 2007 právní forma akciová společnost.

 

Hlavním akcionářem a vlastníkem společnosti je Statutární město Hradec Králové.Předmětem podnikání společnosti je:- správa a údržba nemovitostí

- provozování letiště

- poskytování leteckých služeb a služeb při odbavovacím procesu na letišti

- provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

- skladování zboží a manipulace s nákladem

- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

- pronájem a půjčování věcí movitých

- zprostředkování obchodu a služeb

- technické činnosti v dopravě

- poskytování technických služeb

- balící činnosti

- zasilatelství

- reklamní činnost a marketing

- činnost technických poradců v oblasti dopravy

- kopírovací práce

- překladatelská a tlumočnická činnost

 

Orgány společnosti jsou:

 

Valná hromada - jako nejvyšší orgán společnosti je shromáždění akcionářů, kteří schvalují zejména znění stanov společnosti, strategii a dlouhodobé plány společnosti a výsledky jejího hospodaření. Valná hromada rovněž volí a odvolává členy dozorčí rady, kteří nejsou voleni z řad zaměstnanců společnosti.  Jednání a rozhodování valné hromady vychází z obchodního zákoníku a dalších obecně závazných předpisů stanov společnosti a řídí se jednacím řádem.

 

Představenstvo - je statutární orgán společnosti v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti komplexně odpovídá za obchodní vedení společnosti, její prosperitu a rozvoj a vykonává zaměstnavatelská práva společnosti. Rozhoduje o všech náležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Za svou činnost je představenstvo odpovědno valné hromadě společnosti.Členové představenstva:

  • Ing. Aleš Cabicar
  • Bc. Lukáš Kozubík
  • Vladimír Lesák
  • Ing. Vladimír Griga

Dozorčí rada - dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelských záměrů, aktivit společnosti v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, usneseními valné hromady a stanovami společnosti.Členové dozorčí rady:

  • MUDr. Zdeněk Fink - předseda
  • PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
  • Mgr. Kateřina Jelínková

V současné době má letiště status veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí Schengenského prostoru. Kategorie letiště je 2B. Snahou společnosti a současné politické reprezentace města je vybudovat regionální letiště, které by sloužilo především hradeckému regionu.Společnost Letecké služby Hradec Králové, a.s. je od 1.9.2010 držitelem Certifikátu normy ČSN EN ISO 9001:2009 od certifikačního orgánu TUV International s.r.o. na provozování letiště, poskytování služeb účastníkům letového provozu a poskytování služeb při odbavovacím procesu. 

K přečtení uvedených dokumentů potřebujete program Acrobat Reader.
Pokud ho nemáte nainstalovaný, můžete jeho bezplatnou verzi stáhnout zde.